HOÁ THÂN

 

            Màn tuyết trắng giăng mờ đôi ngã

            Vầng trăng xưa nay đã về đâu

            Hoá thân từ hạt bụi nào

            Mà ngồi đây với sắc màu thực hư

 

            Thân hư huyễn Tâm Như tịch tĩnh

            Đời vô thường bất định mong manh

            Vô ngôn vô sắc vô thanh

            Bụi xưa nay lại hoá thành càn khôn.

 

                     MỸ HUYỀN.03-2009

 

 

 

Bài Tháng Năm . 2009


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005