Mc Lc

  0. Lời Mở Đầu
00. Phần Giới Thiệu

  1. Luân hồi                                    
  2. Hiện tượng khi chết                     
  3. Con người và nghiệp quả                
  4. Nghiệp Sát hại  
  5. Nghiệp quả và Tướng diện         
  6. Nghiệp quả vả  Sức khỏe             
  7. Nghiệp quả và  Tài năng              
  8.
Nghiệp quả và Nhân cách               
10. Biệt Nghiệp và Cộng Nghiệp 

11. Chuyển Nghiệp                      
12.
Tôn giả Xá Lợi Phất (Đệ nhất trí huệ)         
13.
Tôn giả Mục Kiền Liên (Đệ nhất thần thông)
14.
Tôn giả Đại Ca Diếp (Đệ nhất tu khổ hạnh)
15.
Tôn giả Ca Chiên Diên (Đệ nhất luận nghị)     
16.
Tôn giả Phú Lâu Na (Đệ nhất thuyết pháp)  
17.
Tôn giả A Na Luật (Đệ nhất thiên nhãn)     
18.
Tôn giả A Nan ( Đệ nhất đa văn)           
19.
Tôn giả La Hầu La (Đệ nhất mật hạnh)       
20.
Tôn giả Tu Bồ Đề (Đệ nhất giải Không)      
21.
Tôn giả Ưu Bà Ly (Đệ nhất trì giới)

 

Source: anhdaovang

 

Bài Tháng Năm . 2009


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005