Thực hiện hạnh lành

 Nhật Tịnh lược dịch 

 

 

Trong những ngày đen tối nhất, bạn phải luôn hy vọng

và hướng đến những ngày tươi sáng, nhưng đừng than vản.

Vì những bất hạnh chính là người thầy dạy về lòng khoan dung,

nên nếu tâm của bạn không có được sự an lạc,

thì làm sao thế giới có hoà bình.

Gốc rễ của mọi việc thiện đều được nuôi dưỡng từ sự thực hiện hạnh lành.

 

 

 

 

 

 

 

I find hope in the darkest of days, and focus in the brightest.

I do not judge the universe.

In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher.

We can never obtain peace in the outer world

until we make peace with ourselves.

The roots of all goodness lie in the soil of appreciation for goodness.

 
Dalai Lama 

 

 

Những Bài Viết Dâng Tặng Cuộc Đời . 2009
You are visitor number since January 24, 2005