Tỉnh lặng, ngắm trăng ...

 

Cư sĩ Liên Hoa

 

Vào trong tuế nguyệt

thấy rõ ta bà

lắng nghe sóng vỗ

là đà gió reo

 

vòng xoáy trong veo

ai say ai tỉnh

đi đứng giữa đời

thấy trời nắng reo

 

con thuyền xuôi ngược

neo giữa dòng sông

tỉnh lặng, ngắm trăng

thấy mộng, cùng cười..

 

 

05.2010

 

ờn Thơ